نویسنده = مترجم: دکتر ناصر موفقیان
تعداد مقالات: 17
1. چشم انداز رفاه اجتماعی در جهان امروز

دوره 8، شماره 3-4، پاییز و زمستان 1385، صفحه 353-392

مترجم: دکتر ناصر موفقیان


2. چشم انداز رفاه اجتماعی در جهان امروز

دوره 8، شماره 2، تابستان 1385، صفحه 159-198

مترجم: دکتر ناصر موفقیان


3. چشم انداز رفاه اجتماعی در جهان امروز

دوره 8، شماره 1، بهار 1385، صفحه 191-225

مترجم: دکتر ناصر موفقیان


4. چشم انداز رفاه اجتماعی در جهان امروز

دوره 7، شماره 4، زمستان 1384، صفحه 157-196

مترجم: دکتر ناصر موفقیان


5. چشم انداز رفاه اجتماعی در جهان امروز

دوره 7، شماره 3، پاییز 1384، صفحه 177-216

مترجم: دکتر ناصر موفقیان


6. چشم انداز رفاه اجتماعی در جهان امروز

دوره 7، شماره 2، تابستان 1384، صفحه 201-238

مترجم: دکتر ناصر موفقیان


7. چشم انداز رفاه اجتماعی در جهان امروز

دوره 7، شماره 1، بهار 1384، صفحه 195-240

مترجم: دکتر ناصر موفقیان


8. چشم انداز رفاه اجتماعی در جهان امروز

دوره 6، شماره 4، زمستان 1383، صفحه 209-240

مترجم: دکتر ناصر موفقیان


9. دنیای ۲۵ ساله آینده از دیدگاه تکنولوژی ، اقتصاد و محیط زیس

دوره 6، شماره 3، پاییز 1383، صفحه 31-52

مترجم: دکتر ناصر موفقیان


10. چشم انداز رفاه اجتماعی در جهان امروز

دوره 6، شماره 3، پاییز 1383، صفحه 191-232

مترجم: دکتر ناصر موفقیان


11. چشم انداز رفاه اجتماعی در جهان امروز

دوره 6، شماره 2، تابستان 1383، صفحه 155-192

مترجم: دکتر ناصر موفقیان


12. چشم انداز رفاه اجتماعی در جهان امروز

دوره 5، شماره 2، تابستان 1382، صفحه 195-242

مترجم: دکتر ناصر موفقیان


13. چشم انداز رفاه اجتماعی در جهان امروز

دوره 5، شماره 1، بهار 1382، صفحه 149-183

مترجم: دکتر ناصر موفقیان


14. چشم انداز رفاه اجتماعی در جهان امروز

دوره 4، شماره 1، زمستان 1381، صفحه 145-180

مترجم: دکتر ناصر موفقیان


15. چشم انداز رفاه اجتماعی در جهان امروز

دوره 3، شماره 3، پاییز 1380، صفحه 159-189

مترجم: دکتر ناصر موفقیان


17. معرفی اسناد (مقاوله نامه)

دوره 2، شماره 3، پاییز 1379، صفحه 371-408

مترجم: دکتر ناصر موفقیان