نویسنده = عباس خندان
تعداد مقالات: 4
4. مقایسه ارائه تعهدات بلندمدت در ایران و سایر کشورها

دوره 12، 2-3، پاییز و زمستان 1392، صفحه 47-70

عباس خندان