نویسنده = ماریان برتراند ، سندهیل مولناتبان و داگلس میلر مترجم: دکتر هرمز همایون پور
تعداد مقالات: 1
1. سیاست اجتماعی و خانواده های گسترده : شواهدی از برنامه بازنشستگی در آفریقای جنوبی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1382، صفحه 79-108

ماریان برتراند ، سندهیل مولناتبان و داگلس میلر مترجم: دکتر هرمز همایون پور