نویسنده = کارلوس الیزالده مترجم: دکتر هرمز همایون پور
تعداد مقالات: 1
1. نظریه اقتصادی مستمری بازنشستگی

دوره 5، شماره 3، پاییز 1382، صفحه 69-76

کارلوس الیزالده مترجم: دکتر هرمز همایون پور