نویسنده = رافائل رافمن با همکاری الیانا کارانزا مترجم: پری علیجانی
پوشش تامین اجتماعی در امریکای لاتین

دوره 7، شماره 3، آذر 1384، صفحه 87-128

رافائل رافمن با همکاری الیانا کارانزا مترجم: پری علیجانی