نویسنده = علی ماهر، دکتر علی محمد احمدی، آناهیتا شکری جمنانی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی روش های تأمین منابع مالی نظام سلامت در کشورهای منتخب و ارائه الگو برای ایران

دوره 8، شماره 3-4، پاییز و زمستان 1385، صفحه 85-114

علی ماهر، دکتر علی محمد احمدی، آناهیتا شکری جمنانی