نویسنده = ایروان مسعود اصل، دکتر علی اخوان بهبهانی
تعداد مقالات: 1
1. هدفمندسازی یارانه های بخش سلامت

دوره 8، شماره 3-4، پاییز و زمستان 1385، صفحه 115-126

ایروان مسعود اصل، دکتر علی اخوان بهبهانی