نویسنده = ترجمه و تلخیص: دکتر محمدحسن احمدپور، زهرا مشایخی
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر بازتوزیعی بر روی تأمین مالی مراقبت های سلامت عمومی

دوره 10، شماره 2-1، تابستان 1387، صفحه 327-357

ترجمه و تلخیص: دکتر محمدحسن احمدپور، زهرا مشایخی