نویسنده = مترجم: محبوبه افسری
تعداد مقالات: 2
1. گسترش دامنه پوشش تامین اجتماعی

دوره 10، 3-4، زمستان 1387، صفحه 7-36

مترجم: محبوبه افسری


2. پایداری و اثربخشی خدمات درمانی

دوره 10، 3-4، زمستان 1387، صفحه 207-235

مترجم: محبوبه افسری