نویسنده = افلاطون امیری، مسعود پورکیانی، ناصر کمالی پور
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه بین ابعاد سرمایه اجتماعی با کاهش تعارض غیر کارکردی

دوره 11، 1-2، بهار و تابستان 1391، صفحه 111-134

افلاطون امیری، مسعود پورکیانی، ناصر کمالی پور