کلیدواژه‌ها = خدمات درمانی
اصول و رویکردهای کلی در تامین اجتماعی

دوره 17، شماره 4، دی 1400، صفحه 125-146

10.22034/qjo.2023.368624.1284

سیده زهره طاهری؛ امیر محمدی


منطقه‌بندی در خدمات درمانی: مرور شواهد بین‌المللی و تجربه ایران

دوره 15، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 33-69

سمیرا عمادی؛ سمیه نوری حکمت؛ رضا دهنویه؛ روحانه رحیمی صادق؛ علی مسعود؛ زهرا زارع؛ سلمان باش زر؛ نادیا میرشکاری؛ منیره بلوچی؛ محمدرضا چشم یزدان؛ یوسف شعبانی؛ آتوسا پورشیخعلی


امکان سنجی تمرکز خدمات تخصصی منتخب در مراکز درمانی ملکی تامین اجتماعی استان تهران

دوره 14، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 89-109

علی آزاد؛ فریبا بگدلی؛ فرنوش عزیزی؛ عبدالواحد خدامرادی؛ رضا پورمازار؛ امیر عباس فضائلی