دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، تابستان 1378، صفحه 1-281 
8. تامین اجتماعی برای قرن بیست و یکم

صفحه 148-163

چانتال اوزبی مترجم: هرمز همایون پور