دوره و شماره: دوره 1، شماره 2 - شماره پیاپی 5، پاییز 1378، صفحه 7-281 
9. طرحی نو برای تامین اجتماعی

صفحه 202-217

دالمر دی هاسکینز مترجم: علی شادروح


12. معرفی اسناد

صفحه 264-309

ناصر موفقیان