دوره و شماره: دوره 5، شماره 3 - شماره پیاپی 14، پاییز 1382، صفحه 1-397 
2. اقتصاد سیاسی باز توزیع تامین اجتماعی

صفحه 11-32

پی یر پستیو مترجم: نسرین قبادی


5. نظریه اقتصادی مستمری بازنشستگی

صفحه 69-76

کارلوس الیزالده مترجم: دکتر هرمز همایون پور