دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 17، تابستان 1383، صفحه 1-387 
2. تحلیل هزینه اثر بخشی تعمیم یافته برای تعیین اولویت های بهداشتی در سطح ملی

صفحه 31-40

ریموند هاتابسی؛ دن چی شلم ، تساتنتورس مترجم: منصور ظهیری


3. الگوهای اساسی در هزینه های بهداشت و درمان

صفحه 41-73

فیلیپ ماسگرو ، ریاض زرامدینی ، گای کرین مترجم: امیرعباس فضائلی