دوره و شماره: دوره 6، شماره 3 - شماره پیاپی 18، آذر 1383، صفحه 1-322 
10. بیمه درمان روستاییان ایران

صفحه 233-268

سعید کریمی؛ مظفر کریمی