دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 24، بهار 1385، صفحه 1-322 
1. رشد اقتصادی و کاهش فقر

صفحه 13-44

مترجم: حسام نیکوپور ، وحیده نگین


3. دستیابی به پوشش فراگیر سلامت ؛ توسعه نظام مالی سلامت

صفحه 81-90

مترجم: علی اصغر احمدکیادلبری ، حسن حق پرست


6. همبستگی جهانی برای ایمنی بیمار

صفحه 149-167

مترجم: مهدی مهدوی ، سعید خانمحمدی