دوره و شماره: دوره 10، شماره 2-1 - شماره پیاپی 32، تابستان 1387، صفحه 1-362 
3. حکمرانی و رشد اقتصادی

صفحه 63-78

مترجمان: رضا کیهانی حکمت و مهدی ترکمنی


5. پوشش همگانی بیمه سلامت ایران: چالش های پیش رو

صفحه 105-134

حسین ابراهیمی پور و دکتر محمدرضا ملکی


11. نقش نهادهای ملی حقوق بشر در حمایت از حقوق بشر کارگران

صفحه 283-287

معانی اعلامیه سانتاکروز مترجم: علی محمد فلاح زاده


12. تخمین تابع هزینه حمایت های بلندمدت صندوق تأمین اجتماعی

صفحه 289-302

مهدی جوان بخت، دکتر محمد هادیان و دکتر سوگند تورانی


14. تاثیر بازتوزیعی بر روی تأمین مالی مراقبت های سلامت عمومی

صفحه 327-357

ترجمه و تلخیص: دکتر محمدحسن احمدپور، زهرا مشایخی