دوره و شماره: دوره 10، شماره 3-4 - شماره پیاپی 34، زمستان 1387، صفحه 1-275 
2. تامین اجتماعی: استانداردهای قرن 21

صفحه 37-92

مترجم: کاوه مهر و مژده کیاراد