دوره و شماره: دوره 13، شماره 5 - شماره پیاپی 46، خرداد 1394، صفحه 1-180 
4. تجزیه و تحلیل وضعیت سازمان تامین اجتماعی در زمینه گردشگری سلامت

صفحه 73-88

میرحجت نجفی نسب ، سعیده صمدزاد، محمدحسین شررخواه