دوره و شماره: دوره 14، شماره 3 - شماره پیاپی 49، پاییز 1397، صفحه 1-240 
1. برنامه‌های رفاهی برای تعدیل اثرات تحریم

صفحه 15-34

گروه همکاران معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی