دوره و شماره: دوره 14، شماره 1 - شماره پیاپی 46، بهار 1394، صفحه 1-180 
4. تجزیه و تحلیل وضعیت سازمان تامین اجتماعی در زمینه گردشگری سلامت

صفحه 73-88

میرحجت نجفی نسب ، سعیده صمدزاد، محمدحسین شررخواه