دوره و شماره: دوره 12، شماره 2-3 - شماره پیاپی 41، اسفند 1392، صفحه 1-172 
5. نقش و مسئولیت دولت در برنامه ریزی بخش بهداشت و درمان

صفحه 71-92

منیره سادات سعادتمند هاشمی، عباس اکبریان