اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمدتقی جغتایی

آناتومی استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران

joghataei.mtiums.ac.ir


https://anatomy.iums.ac.ir/files/anatomy/files/final_cv_english_drjoghataei_.pdf