اعضای هیات تحریریه

جانشین سردبیر

دکتر سعید مدنی قهفرخی

جرم‌شناسی جانشین سردبیر فصلنامۀ تأمین اجتماعی

saeidmadani95gmail.com


پژوهشگر ارشد علوم اجتماعی، جامعه‌شناس