سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

خوانندهٔ گرامى، در صورت تمایل به اشتراک، تصویر فیش بانکى را از طریق سایت ارسال نمایید.

بهاى اشتراک: سالانه (۴ شماره)، 100/000 تومان.

شمارهٔ حساب: (158484769) ‌‌‌بانک رفاه کارگران به نام مؤسسۀ عالی پژوهش تأمین اجتماعی

۱. لطفاً هرگونه تغییر نشانى را اعلام فرمایید.

۲. در صورت افزایش بهاى فصلنامه، بهاى اشتراک افزوده خواهد شد.