نویسنده = مترجم: دکتر ناصر موفقیان
چشم انداز رفاه اجتماعی در جهان امروز

دوره 8، شماره 3-4، اسفند 1385، صفحه 353-392

مترجم: دکتر ناصر موفقیان


چشم انداز رفاه اجتماعی در جهان امروز

دوره 8، شماره 2، شهریور 1385، صفحه 159-198

مترجم: دکتر ناصر موفقیان


چشم انداز رفاه اجتماعی در جهان امروز

دوره 8، شماره 1، خرداد 1385، صفحه 191-225

مترجم: دکتر ناصر موفقیان


چشم انداز رفاه اجتماعی در جهان امروز

دوره 7، شماره 4، اسفند 1384، صفحه 157-196

مترجم: دکتر ناصر موفقیان


چشم انداز رفاه اجتماعی در جهان امروز

دوره 7، شماره 3، آذر 1384، صفحه 177-216

مترجم: دکتر ناصر موفقیان


چشم انداز رفاه اجتماعی در جهان امروز

دوره 7، شماره 2، شهریور 1384، صفحه 201-238

مترجم: دکتر ناصر موفقیان


چشم انداز رفاه اجتماعی در جهان امروز

دوره 7، شماره 1، خرداد 1384، صفحه 195-240

مترجم: دکتر ناصر موفقیان


چشم انداز رفاه اجتماعی در جهان امروز

دوره 6، شماره 4، اسفند 1383، صفحه 209-240

مترجم: دکتر ناصر موفقیان


دنیای ۲۵ ساله آینده از دیدگاه تکنولوژی ، اقتصاد و محیط زیس

دوره 6، شماره 3، آذر 1383، صفحه 31-52

مترجم: دکتر ناصر موفقیان


چشم انداز رفاه اجتماعی در جهان امروز

دوره 6، شماره 3، آذر 1383، صفحه 191-232

مترجم: دکتر ناصر موفقیان


چشم انداز رفاه اجتماعی در جهان امروز

دوره 6، شماره 2، شهریور 1383، صفحه 155-192

مترجم: دکتر ناصر موفقیان


چشم انداز رفاه اجتماعی در جهان امروز

دوره 5، شماره 2، شهریور 1382، صفحه 195-242

مترجم: دکتر ناصر موفقیان


چشم انداز رفاه اجتماعی در جهان امروز

دوره 5، شماره 1، خرداد 1382، صفحه 149-183

مترجم: دکتر ناصر موفقیان


چشم انداز رفاه اجتماعی در جهان امروز

دوره 4، شماره 1، اسفند 1381، صفحه 145-180

مترجم: دکتر ناصر موفقیان


چشم انداز رفاه اجتماعی در جهان امروز

دوره 3، شماره 3، آذر 1380، صفحه 159-189

مترجم: دکتر ناصر موفقیان


معرفی اسناد (مقاوله نامه)

دوره 2، شماره 3، مهر 1379، صفحه 371-408

مترجم: دکتر ناصر موفقیان