نویسنده = مظفر کریمی
بیمه درمان روستاییان ایران

دوره 6، شماره 3، آذر 1383، صفحه 233-268

سعید کریمی؛ مظفر کریمی


تامین اجتماعی در برنامه های توسعه

دوره 5، شماره 4، اسفند 1382، صفحه 151-178

علی ماهر؛ مظفر کریمی