نویسنده = سلمان باش زر
منطقه‌بندی در خدمات درمانی: مرور شواهد بین‌المللی و تجربه ایران

دوره 15، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 33-69

سمیرا عمادی؛ سمیه نوری حکمت؛ رضا دهنویه؛ روحانه رحیمی صادق؛ علی مسعود؛ زهرا زارع؛ سلمان باش زر؛ نادیا میرشکاری؛ منیره بلوچی؛ محمدرضا چشم یزدان؛ یوسف شعبانی؛ آتوسا پورشیخعلی