دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 8، خرداد 1380، صفحه 1-319 
جهانی شدن و ارزشهای پست مدرن

صفحه 47-68

رونالد اینگلهارت مترجم: محمود سلیمی


رفتار هزینه در عرصه خدمات بهداشتی درمانی

صفحه 131-160

رابرت .ا. میلین مترجم: دکتر ابوالقاسم پور رضا