دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 9، شهریور 1380، صفحه 1-634 
اظهار نظر پیرامون مقاله «بازاندیشی در باب اصلاح نظام بازنشستگی : ده افسانه درباره نظامهای تامین اجتماعی»

صفحه 11-60

رابرت هولزمن؛ سوپان s؛ پیتر دیاموند؛ سالوادور والدیس؛ پریتو مترجم: دکتر هرمز همایون پور


تاثیر رشد هزینه های بیمه خدمات درمانی مدیکر و سهم مشارکت بر استفاده کنندگان آسیب پذیر

صفحه 63-110

استفنی ماکسول؛ مریلین مون؛ میشا سگال؛ مترجم: دکتر هرمز همایون پور