دوره و شماره: دوره 3، شماره 3 - شماره پیاپی 10، آذر 1380 
به سوی یک تئوری در حقوق مالکیت

صفحه 59-76

هرولد دمستز؛ مترجم: دکتر محسن رنانی


تحولات تاریخی و ویژگیهای کار اجتماعی در ویتنام امروز

صفحه 99-120

نگوین تی اوئانه؛ مترجم: دکتر هرمز همایون پو


منشور حقوق بیمار

صفحه 121-133

مترجم: دکتر علی حسن زاده