دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 12، خرداد 1382، صفحه 1-450 
مقررات تجارت بین المللی و خدمات بهداشتی – درمانی دولت کانادا

صفحه 83-90

آلک اس استری مترجم: آیدین الفقده و ابراهیم جعفری پویان