نویسنده = آنا دیاز ، برتراند استفان ، پروفسوردیوید موس مترجم: ابوتراب سهراب
نظام پرداخت مستمری در فرانسه:در آستانه بازنشستگی

دوره 2، شماره 1، فروردین 1379، صفحه 178-217

آنا دیاز ، برتراند استفان ، پروفسوردیوید موس مترجم: ابوتراب سهراب