درباره نشریه

فصلنامه تامین اجتماعی مهرماه 1378 براساس مصوبه هیئت نظارت بر مطبوعات با شماره 124/9363 به نام موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی ثبت گردید.

 

فصلنامه در موضوعات مرتبط با حوزۀ رفاه و تأمین اجتماعی مقاله می‌پذیرد. از باب بیان برخی مصادیق می‌توان به محورهای ذیل اشاره کرد: 

- بررسی مفاهیم بنیادین حوزۀ رفاه و تأمین اجتماعی، مانند: امر اجتماعی، حمایت اجتماعی، تأمین اجتماعی، بیمۀ اجتماعی رفاه اجتماعی، عدالت اجتماعی و اقتصادی

- بررسی خاستگاه، شرایط تکوین و سیر تحول نظریات رفاه و تأمین اجتماعی

- بررسی تجربۀ طراحی و راه‌اندازی سیستم‌های رفاه و تأمین اجتماعی در جهان (بیمه های‌اجتماعی، صندو‌ق‌های بازنشستگی و...)

- بیمه‌های اجتماعی و محاسبات بیمه‌ای

- حقوق رفاه و تأمین اجتماعی

- اقتصاد رفاه و تأمین اجتماعی

- نسبت رفاه و تأمین اجتماعی با متغیرهای کلان اقتصادی (رشد، سرمایه‌گذاری، بیکاری، اشتغال، ثبات و...)

- اقتصاد سلامت

- رفاه و تأمین اجتماعی در ایران (تجربه‌ها، فرصت‌ها، تهدیدها، چشم‌انداز)

- جایگاه سازمان تأمین اجتماعی در نظام رفاه و تأمین اجتماعی ایران

- سیاست های رفاه و تأمین اجتماعی، بررسی آثار، کارکردها و اثربخشی آنها