اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر روزبه کردونی

سیاستگذاری عمومی رئیس مؤسسۀ عالی پژوهش تأمین اجتماعی

kardouni.rssor.ir

سردبیر

دکتر سیدمرتضی افقه

اقتصاد دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز

m.afghahscu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر سیدمرتضی افقه

اقتصاد دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز

m.afghahscu.ac.ir

دکتر نرگس اکبرپور روشن

اقتصاد معاون پژوهشی موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی

akbarpour.nssor.ir

دکتر فیروز توفیق

جامعه‌شناسی عضو شورای پژوهش موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی

ftofighyahoo.com

دکتر محمدتقی جغتایی

آناتومی استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران

joghataei.mtiums.ac.ir


https://anatomy.iums.ac.ir/files/anatomy/files/final_cv_english_drjoghataei_.pdf

دکتر علی حسن زاده

چشم پزشکی (افتالمولوژی) عضو شورای پژوهشی مؤسسۀ عالی پژوهش تأمین اجتماعی

ahassanzadehhotmail.com

دکتر سیدسجاد رضوی

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

s.razavisbmu.ac.ir

دکتر روزبه کردونی

سیاستگذاری عمومی رئیس مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی

kardouni.rssor.ir

دکتر زهرا کریمی موغاری

علوم اقتصادی دانشیار دانشگاه مازندران

cv.umz.ac.ir/staff_profiles/fa/168/zahra_karimi_Moghari
zahra.karimimougharigmail.com

دکتر محمدرضا واعظ مهدوی

فیزیولوژی استاد دانشگاه شاهد

research.shahed.ac.ir/WSR/WebPages/Teacher/TFa.aspx?TID=95
vaezmahdavishahed.ac.ir

دکتر مهرداد نوابخش

جامعه‌شناسی استاد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

faculty.iauctb.ac.ir/m-navabakhsh-psycho/fa
mehrdad_navabakhshyahoo.com

دکتر مروئه وامقی

روانپزشکی دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

isid.research.ac.ir/Meroeh_Vameghi
m_vameghiyahoo.com
0000-0001-8146-4752

مدیر اجرایی

دکتر حمیدرضا سعادت نیاکی

فلسفه محقق فلسفه و پژوهشگر مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی

independent.academia.edu/HamidrezaSaadatNiaki
saadat.hrssor.ir
02188753245 (403)
0000-0002-9804-1163