نمایه نویسندگان

آ

 • آزاد، علی امکان سنجی تمرکز خدمات تخصصی منتخب در مراکز درمانی ملکی تامین اجتماعی استان تهران [دوره 15، شماره 1، 1397، صفحه 89-109]
 • آقایی، تیمور بررسی آثار مالی وقوع زلزله در سطح تهران بزرگ بر منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی (با تکیه بر خسارت فیزیکی) [دوره 7، شماره 3، 1384، صفحه 218-254]
 • آلستون مترجم مرتضی چرخ زرین، فیلیپ حمایت و حفاظت از حقوق بشر: مسائل حقوق بشر ازجمله روش‌‌های مختلف بهبودِ برخورداریِ مؤثر از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 187-216]
 • آئینه وند، کورش تاثیر تحولات جمعیتی کشور بر جامعه آماری تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی و برنامه های آن [دوره 11، 1-2، 1391، صفحه 177-201]

ا

ب

 • بادینی، حسن جایگاه حقوق تامین اجتماعی در نظام حقوقی [دوره 9، شماره 3، 1386، صفحه 123-150]
 • باستانی، هاله کهریزک ؛ نامی آشنا ، تجربه ای کارآ [دوره 3، شماره 3، 1380، صفحه 135-157]
 • بیتران ، دکتر وینی سی . ییپ، ریکاردو مروری بر اصلاحات نظام پرداخت حق الزحمه فراهم کنندگان خدمات بهداشتی – درمانی در کشورهای منتخب آسیا و آمریکای لاتین [دوره 5، شماره 1، 1382، صفحه 91-128]
 • بختیار نژاد، پروین راهم را هموار کن ، آنگاه همه چیز را خواهم دید ؛ و تو را نیز [دوره 5، شماره 3، 1382، صفحه 133-145]
 • بختیار نژاد، پروین بزرگترین اقلیت اجتماعی و محرومیت از حقوق انسانی [دوره 6، شماره 1، 1383، صفحه 169-184]
 • بگی، میلاد بررسی رضایتمندی مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی و تأثیر آن بر نگرش نسبت به سازمان [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 43-62]
 • بگدلی، فریبا امکان سنجی تمرکز خدمات تخصصی منتخب در مراکز درمانی ملکی تامین اجتماعی استان تهران [دوره 15، شماره 1، 1397، صفحه 89-109]
 • بهارستانی، فرخزاد بررسی راهکارهای ارتقای سلامت بیمه شدگان [دوره 5، شماره 1، 1382، صفحه 188-214]

پ

 • پاقوتی، کامبیز نحوه وصول هزینه های درمانی ضرب و جرح ناشی از نزاع و درگیری در سازمان تامین اجتماعی [دوره 11، 3-4، 1392، صفحه 225-248]
 • پرتو، حمیدرضا رژیم حقوقی حاکم بر تعدیل قراردادهای سازمان تامین اجتماعی [دوره 11، 3-4، 1392، صفحه 99-118]
 • پرزمونتاس، هرناندو چالش های ارائه مراقبتهای بهداشتی - درمانی نقش برنامه های ملی بیمه بهداشتی - درمانی [دوره 5، شماره 1، 1382، صفحه 63-82]
 • پروین، خیرالله تعارض خصوصی سازی و عدالت اجتماعی در حقوق کار [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 15-41]
 • پستیو مترجم: نسرین قبادی، پی یر اقتصاد سیاسی باز توزیع تامین اجتماعی [دوره 5، شماره 3، 1382، صفحه 11-32]
 • پناهی، بهرام فرآیند عملیاتی نظام تامین اجتماعی [دوره 1، شماره 1، 1378، صفحه 92-107]
 • پناهی، مترجم: دکتر بهرام نظام بیمه های اجتماعی کشاورزان ، صاحبان حرف و مشاغل آزاد و خویش فرمایان در کشورهای عضو جامعه اروپا [دوره 5، شماره 2، 1382، صفحه 109-155]
 • پناهی، مترجم: دکتر بهرام نظام بیمه های اجتماعی کشاورزان ، صاحبان حرف و مشاغل آزاد و خویش فرمایان در کشورهای عضو جامعه اروپا [دوره 5، شماره 3، 1382، صفحه 77-113]
 • پناهی، مترجم: دکتر بهرام چالش های فراروی نظام تامین اجتماعی در آغاز سده بیست و یکم میلادی [دوره 6، شماره 1، 1383، صفحه 81-104]
 • پوررضا، ابوالقاسم بررسی عدالت در تامین مالی، تخصیص و توزیع منابع بخش درمان [دوره 9، شماره 1، 1386، صفحه 107-134]
 • پوررضا، مترجم: دکتر ابوالقاسم سیستم مراقبت های بهداشتی ژاپن [دوره 4، شماره 1، 1381، صفحه 79-111]
 • پورعزت ، مصطفی نجاتی آجی بیشه، علی اصغر عدالت حق مدار و اهداف توسعه هزاره در چشم انداز سازمان تامین اجتماعی [دوره 9، شماره 3، 1386، صفحه 229-242]
 • پورمازار، رضا امکان سنجی تمرکز خدمات تخصصی منتخب در مراکز درمانی ملکی تامین اجتماعی استان تهران [دوره 15، شماره 1، 1397، صفحه 89-109]

ت

 • تاجبخش، کیان بررسی مقدماتی کاربرد نظریه سرمایه اجتماعی در تحلیل وضعیت تامین اجتماعی در ایران [دوره 6، شماره 1، 1383، صفحه 224-254]
 • تاج مزینانی، علی اکبر بررسی رضایتمندی مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی و تأثیر آن بر نگرش نسبت به سازمان [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 43-62]
 • تانزی، ویتو جهانی شدن و آینده تامین اجتماعی [دوره 2، شماره 2، 1379، صفحه 113-136]
 • تی اوئانه، نگوین تحولات تاریخی و ویژگیهای کار اجتماعی در ویتنام امروز [دوره 3، شماره 3، 1380، صفحه 99-120]
 • ترابی، امین بازاریابی اجتماعی در خدمات سلامتی [دوره 8، 3-4، 1385، صفحه 127-146]
 • ترجم: هرمز همایون پور، باربارا ای کریتزر م اصلاحات تامین اجتماعی در اروپای مرکزی و شرق تفاوتها در مقایسه با الگوی آمریکای لاتین [دوره 6، شماره 3، 1383، صفحه 75-116]
 • تیز فهم- محمد خدائی وله زاقرد، غلامرضا اندازه گیری ریسک نقدینگی سازمان تامین اجتماعی با استفاده از مدلسازی(var [دوره 12، شماره 1، 1392، صفحه 10-124]
 • تساتنتورس مترجم: منصور ظهیری، دن چی شلم ، تحلیل هزینه اثر بخشی تعمیم یافته برای تعیین اولویت های بهداشتی در سطح ملی [دوره 6، شماره 2، 1383، صفحه 31-40]
 • تیموری، محمدجواد سیستم اطلاعات و تهیه نقشه آسیب پذیری و ناامنی تغذیه ای ( سابقه ، اصول و چارچوب پیشنهادی برای ایران ) [دوره 8، شماره 1، 1385، صفحه 169-190]
 • توفیق، فیروز تامین اجتماعی در اتریش [دوره 1، شماره 1، 1378، صفحه 110-127]

ج

چ

 • چترچی، نوش آفرین طراحی نظام مدیریت جانشین‌‌پروری در سازمان تامین اجتماعی (مورد مطالعه: اداره کل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ) [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 157-185]

ح

 • حاجی زاده، محمد اثرهای بازتوزیعی هزینه های بهداشتی - درمانی در ایران [دوره 5، شماره 3، 1382، صفحه 53-65]
 • حاجی علی افضلی، حسین شناسایی ترکیب بیماریها ، متوسط اقامت و براورد هزینه درمان سالمندان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی در زمینه خدمات بستری در تهران بزرگ [دوره 4، شماره 1، 1381، صفحه 182-205]
 • حیدری، خلیل ارزیابی تاثیر تحریم‌های آمریکا بر امنیت غذایی خانوارهای ایرانی [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 35-52]
 • حیدری، علی تحلیلی کلی بر سیر تطور ساختاری تامین اجتماعی در ایران و تبیین عوامل مساعد و نامساعد توسعه آن [دوره 5، شماره 4، 1382، صفحه 135-150]
 • حیدری، علی بیمه های اجتماعی روستاییان و عشایر ایران [دوره 6، شماره 3، 1383، صفحه 159-180]
 • حیدری، غلامرضا بررسی پیشینه تاریخی فعالیتهای تامین اجتماعی روستاییان در ایران [دوره 7، شماره 2، 1384، صفحه 240-288]
 • حیدری فریدنی، سحرناز ارزیابی نقش میانجی ویژگی‌های سازمانی در ارتباط بین فرایند بودجه‌بندی و عملکرد مالی در سازمان تامین اجتماعی (مطالعه موردی: اداره کل غرب تهران) [دوره 15، شماره 1، 1397، صفحه 187-204]
 • حسینی، مصطفی تعیین و بررسی عوامل مؤثر برحوادث ناشی از کارثبت شده در سازمان تأمین اجتماعی کشور و ارزیابی هزینه‌های اقتصادی آن در طول سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 105-116]
 • حسن حق پرست، مترجم: علی اصغر احمدکیادلبری ، دستیابی به پوشش فراگیر سلامت ؛ توسعه نظام مالی سلامت [دوره 8، شماره 1، 1385، صفحه 81-90]
 • حسن زاده، علی بازشناسی و تحلیل عملکرد پنجاه ساله سازمان تامین اجتماعی در قلمرو بیمه درمان [دوره 5، شماره 4، 1382، صفحه 209-242]
 • حسن زاده، علی مبانی نظری عدالت در سلامت، بررسی عدالت در سلامت ایران [دوره 9، شماره 1، 1386، صفحه 11-43]
 • حسن زاده، مترجم: دکتر علی منشور حقوق بیمار [دوره 3، شماره 3، 1380، صفحه 121-133]
 • حسن زاده، مترجم: دکتر علی چالش های ارائه مراقبتهای بهداشتی - درمانی نقش برنامه های ملی بیمه بهداشتی - درمانی [دوره 5، شماره 1، 1382، صفحه 63-82]
 • حسن زاده، مترجم: دکتر علی سیر تحول تاریخی نظام ملی سلامت انگلستان [دوره 6، شماره 1، 1383، صفحه 105-116]
 • حسن زاده اصفهانی، مجید روش های تامین مالی در تامین اجتماعی روش های تامین مالی در طرح های مستمری و نقش اکچوئری [دوره 9، شماره 2، 1386، صفحه 59-78]
 • حسن زاده، پروانه اسپو، رمضان مطالعه عوامل موثر نفوذ مدیران بر کارکنان؛ مطالعه موردی: اداره کل تامین اجتماعی استان گلستان [دوره 12، 2-3، 1392، صفحه 127-136]
 • حسن زاده، سعیده فخیم علیزاد، علی مروری بر مبانی تعرفه گذاری خدمات بهداشتی درمانی در ایران [دوره 8، 3-4، 1385، صفحه 7-42]
 • حسن زاده و سعیده فخیم علیزاده، علی راهکارهای تعمیم و گسترش پوشش بیمه ای در صندوق [دوره 10، 1-2، 1387، صفحه 3-30]
 • حسینی عباسعلی رضایی، علی کشف تقلب و راهکارهای مقابله با آن در سازمانهای بیمه ای با استفاده از داده کاوی (مطالعه موردی : سازمان تامین اجتماعی) [دوره 15، شماره 1، 1397، صفحه 111-136]
 • حق پرست، حسن اقتصاد بهداشت و درمان : دیدگاه ها و نظریه ها [دوره 6، شماره 1، 1383، صفحه 33-50]
 • حمیدی کیا- عزت الله عباسیان- نیما مختارزاده، رضا بررسی اثر مدیریت دانش بر نوآوری و عملکرد کارکنان (مطالعة موردی: سازمان تأمین اجتماعی استان لرستان) [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 116-139]

خ

 • خاتم، اعظم کارگران غیر رسمی و سیاست اجتماعی در بخش مسکن [دوره 5، شماره 1، 1382، صفحه 135-144]
 • خادم آدم، ناصر استراتژی تامین اجتماعی [دوره 1، شماره 1، 1378، صفحه 52-75]
 • خادم آدم، ناصر استراتژی ملی در امنیت غذایی [دوره 1، شماره 2، 1378، صفحه 60-87]
 • خادم آدم، ناصر امنیت قضایی و غذایی [دوره 1، شماره 2، 1378، صفحه 1-8]
 • خادم آدم، ناصر سیاست تعاون در کشاورزی [دوره 1، شماره 3، 1378، صفحه 86-110]
 • خادم آدم، ناصر تحول در نظام تامین اجتماعی چین [دوره 2، شماره 1، 1379، صفحه 126-159]
 • خادم آدم، ناصر پاسداری از تندرستی [دوره 2، شماره 2، 1379، صفحه 287-318]
 • خادم آدم، ناصر بررسی تطبیقی توسعه کشاورزی در شوروی (سابق) و چین [دوره 2، شماره 3، 1379، صفحه 167-196]
 • خیاط فراهانی، پروانه مطالعه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی سالمندان در دنیا [دوره 9، شماره 4، 1386، صفحه 99-144]
 • خاکساری، علی طراحی نظام جامع برنامه ریزی منطقه ای در چارچوب برنامه کلان سازمان تامین اجتماعی [دوره 6، شماره 2، 1383، صفحه 194-228]
 • خدایی، بهزاد شناسایی الگوی فرهنگ سازمانی حاکم بر سازمان تامین اجتماعی و بررسی رابطه انواع آن با توانمندسازی روانشناختی کارکنان [دوره 12، شماره 1، 1392، صفحه 7-22]
 • خدامرادی، عبدالواحد امکان سنجی تمرکز خدمات تخصصی منتخب در مراکز درمانی ملکی تامین اجتماعی استان تهران [دوره 15، شماره 1، 1397، صفحه 89-109]
 • خرمی، فرهاد چالش های نظام بازنشستگی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 9، شماره 2، 1386، صفحه 13-30]
 • خرمی، فرهاد چالش های «مفهومی» و «تحلیلی» فراروی دولت در تدوین و اجرای سیاست های بازتوزیعی و پرداخت های انتقالی [دوره 9، شماره 2، 1386، صفحه 79-96]
 • خسروانی، دکتر علی اصغر سعیدی، راضیه بررسی عوامل موثر بر رفاه مستمری بگیران بازنشسته سازمان تامین اجتماعی (مطالعه موردی: بازنشستگان شعبه یک کرج) [دوره 13، 2-3، 1393، صفحه 125-154]
 • خلعت بری، فیروزه پیوند ارزش پول ملی با آزادی، عدالت و رفاه اجتماعی [دوره 2، شماره 2، 1379، صفحه 58-83]
 • خلعت بری، فیروزه بهره برداری بهینه از منابع نفتی در راستای توسعه پایدار [دوره 2، شماره 3، 1379، صفحه 23-50]
 • خندان، عباس مقایسه ارائه تعهدات بلندمدت در ایران و سایر کشورها [دوره 12، 2-3، 1392، صفحه 47-70]
 • خندان، عباس عوامل موثر بر بازنشستگی های زودهنگام در سازمان تامین اجتماعی ایران [دوره 13، شماره 1، 1393، صفحه 5-22]
 • خندان، عباس تامین مالی مستمری بازنشستگی در ایران: چالش ها و راهکارهای اصلاحی [دوره 14، شماره 1، 1394، صفحه 53-72]
 • خندان، عباس بدهی دولت به تامین اجتماعی: منشا قانونی، بررسی عوامل تاثیرگذار و پیش بینی در افق1400 [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 11-39]

د

 • داداشی آرانی ، وحید مختاری، حسن زمان بهینه برای خرید مستمری براساس فرایند پخش-پرش روی صندوق و مرگ‌و‌میر تصادفی [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 168-207]
 • دیاموند، پیتر اظهار نظر پیرامون مقاله «بازاندیشی در باب اصلاح نظام بازنشستگی : ده افسانه درباره نظامهای تامین اجتماعی» [دوره 3، شماره 2، 1380، صفحه 11-60]
 • دانیالی ده حوض، محمود مقایسه عملکرد بیمارستان‌های سازمان تأمین اجتماعی با بکارگیری تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 123-158]
 • درخشانفر، کاوه مهر، عباس مفاخری، مترجم: فریبا الگوی جدید خط مشی ارائه مستمری دولتی در اتحادیه اروپا و کشورهای عضو سازمان توسه و همکاری اقتصادی (OECD) [دوره 10، 3-4، 1387، صفحه 261-273]
 • درودیان، حسنعلی رجوع سازمان تامین اجتماعی به عامل ورود زیان و بیمه گر او [دوره 7، شماره 4، 1384، صفحه 197-232]
 • دکتر ناصر موفقیان، مترجم: چشم انداز رفاه اجتماعی در جهان امروز [دوره 3، شماره 2، 1380، صفحه 149-186]
 • دکتر هرمز همایون پور، مترجم: تاثیر رشد هزینه های بیمه خدمات درمانی مدیکر و سهم مشارکت بر استفاده کنندگان آسیب پذیر [دوره 3، شماره 2، 1380، صفحه 63-110]
 • دلوی، محمدرضا اندازه گیری ابعاد قابلیت های چابکی در سازمان تامین اجتماعی استان کهکیلویه و بویراحمد [دوره 12، شماره 1، 1392، صفحه 76-99]
 • دماری ، علی حسن زاده ، ابوالقاسم پوررضا، بهزاد نیازسنجی و تعیین اولویت های تحقیقاتی معاونت درمان سازمان تأمین اجتماعی [دوره 8، شماره 2، 1385، صفحه 219-246]
 • دمستز، هرولد به سوی یک تئوری در حقوق مالکیت [دوره 3، شماره 3، 1380، صفحه 59-76]
 • دی هاسکینز مترجم: علی شادروح، دالمر طرحی نو برای تامین اجتماعی [دوره 1، شماره 2، 1378، صفحه 202-217]
 • دهقانی، امیرعلی تعارض خصوصی سازی و عدالت اجتماعی در حقوق کار [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 15-41]
 • دوستی، فرزانه چالش های برون سپاری ارائه خدمات سلامت به بخش خصوصی از دیدگاه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد: یک مطالعه کیفی [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 117-134]

ذ

 • ذوالفقاری، مهدی برآورد تابع تقاضای خدمات بهداشتی و درمانی شهروندان بر حسب سبد مصرفی خانوار (با تاکید بر رهیافت سیستمی) [دوره 13، شماره 4، 1393، صفحه 116-137]
 • ذوالفقاری، مهران بهداشت حرفه ای ، تامین اجتماعی و ضرورت تحول [دوره 5، شماره 2، 1382، صفحه 177-190]

ر

 • راثی، وحید چالش های برون سپاری ارائه خدمات سلامت به بخش خصوصی از دیدگاه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد: یک مطالعه کیفی [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 117-134]
 • راستی، علی ارزیابی و بهبود فرآیندهای کاری تعهدات در سازمان تامین اجتماعی با رویکرد مهندسی مجدد [دوره 12، شماره 1، 1392، صفحه 45-57]
 • ریاضی، محسن تاثیر و تاثر متقابل تامین اجتماعی و اشتغال در سالهای ۱۳۷۵-۱۳۸۰ [دوره 5، شماره 4، 1382، صفحه 61-84]
 • ریاضی، محسن سازمان تامین اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی [دوره 6، شماره 4، 1383، صفحه 189-207]
 • ریاضی، محسن بررسی تاثیر اجرای بازنشستگی سخت و زیان آور بر منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی [دوره 15، شماره 1، 1397، صفحه 15-42]
 • ریاضی، زاهد اسدی، محسن تامین اجتماعی و رشد اقتصادی [دوره 11، 1-2، 1391، صفحه 23-42]
 • راینهارت مترجم: مهندس عزیز کیاوند، اووه نظام خدمات و بیمه درمانی آلمان [دوره 2، شماره 3، 1379، صفحه 221-248]
 • رجب پور، مجید مطالعه تطبیقی نظام بیمه همگانی سلامت در کشورهای منتخب و ارائه الگوی مناسب برای ایران [دوره 10، 1-2، 1387، صفحه 80-104]
 • ریحانی یساولی، عبداله چالش های برون سپاری ارائه خدمات سلامت به بخش خصوصی از دیدگاه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد: یک مطالعه کیفی [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 117-134]
 • رحیمی*، خدیجه خلیفه، فرج اله بررسی رابطه تحلیل رفتگی شغلی با رضایت شغلی کارکنان (مطالعه موردی کارکنان اداره کل و مدیریت درمان تامین اجتماعی استان خوزستان) [دوره 13، 2-3، 1393، صفحه 177-188]
 • رزاقی، ابراهیم الگوی توسعه برنامه های عمرانی ایران [دوره 1، شماره 3، 1378، صفحه 66-87]
 • رزاقی، ابراهیم برنامه های عمرانی و اثر آن بر مزد و حقوق بگیران [دوره 2، شماره 3، 1379، صفحه 51-88]
 • رستگارنیا، مهدی بررسی میزان فرسودگی شغلی کارکنان (مرد و زن) در مدیریت درمان صندوق تأمین اجتماعی استان مازندان [دوره 10، 1-2، 1387، صفحه 193-208]
 • رضایی، امیر رفاه همگانی: هدف انسجام اجتماعی [دوره 15، شماره 1، 1397، صفحه 205-218]
 • رضاییان، پریناز مرادی، علی ارزیابی مولفه های موثر بر میزان همراستایی استراتژی های فناوری اطلاعات و استراتژی های تعاملی (مطالعه موردی: هلدینگ عمران و حمل و نقل تامین) [دوره 13، 2-3، 1393، صفحه 155-176]
 • رضائی، حمیده داریوش همدانی، محمد رضا واعظ مهدوی، علی سرمایه‌گذاری بهینه در طرح‌های بازنشستگی ترکیبی با هدف تضمین حداقل مزایا [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 41-58]
 • رضائی*، دکتر مجتبی قاسمی، ناهید مروری بر نظام های سلامت در کشورهای منتخب اروپایی [دوره 13، شماره 4، 1393، صفحه 115-148]
 • رفیعی، حسن دیدمان های رفاه اجتماعی [دوره 2، شماره 2، 1379، صفحه 36-57]
 • رفیعی، حسن سیاست سلامت در چارچوب رفاه اجتماعی [دوره 2، شماره 3، 1379، صفحه 368-351]
 • رمضانی فرخد، احمد تأمین اجتماعی اهرم تحقق عدالت [دوره 10، 1-2، 1387، صفحه 31-62]
 • رنانی، مترجم: دکتر محسن به سوی یک تئوری در حقوق مالکیت [دوره 3، شماره 3، 1380، صفحه 59-76]
 • رنانی، محسن تامین اجتماعی و دموکراسی [دوره 5، شماره 2، 1382، صفحه 11-22]
 • رنانی، محسن رابطه متقابل دموکراسی ، آزدی اقتصادی و تامین اجتماعی [دوره 5، شماره 4، 1382، صفحه 37-60]
 • رهنمون، رامین نگاهی به فراز و نشیبهای اتوماسیون تامین اجتماعی آمریکا ، مقایسه تطبیقی با سازمان تامین اجتماعی ایران [دوره 6، شماره 3، 1383، صفحه 117-130]
 • رهنمون، رامین دولت الکترونیکی در سازمان تامین اجتماعی [دوره 7، شماره 2، 1384، صفحه 167-180]
 • روایی، غلامرضا نحوه تعیین پاداش، پایان خدمت کارکنان در اجرای ماده 7 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل/ خانواده ها و سایر کاکنان مصوب 2/3/79 و ماده 67 آیین نامه استخدامی سازمان [دوره 11، 3-4، 1392، صفحه 175-183]
 • رواسانی، شاپور مسائل و موانع تامین اجتماعی در مستعمرات [دوره 1، شماره 3، 1378، صفحه 8-17]
 • رواسانی، شاپور خصوصی سازی و فرار سرمایه در مستعمرات [دوره 2، شماره 2، 1379، صفحه 99-110]
 • روانگرد، رامین فرانسه : الگوی موفق بیمه مراقبتهای بهداشتی [دوره 6، شماره 4، 1383، صفحه 85-110]
 • رئیس دانا، فریبرز الگوی ارزیابی برابری – کارآمدی در اقتصاد بهداشت [دوره 1، شماره 1، 1378، صفحه 192-207]

ز

س

 • سارفانی مترجم: هرمز همایون پور، هدوا گفت و گوی اجتماعی : راهی گشوده بالقوه در خور سیاست های ناظر بر پیری در کشورهای اتحادیه اروپا [دوره 8، شماره 1، 1385، صفحه 115-147]
 • ساروخانی، باقر اصول پایه در تدوین نظام جامع تامین اجتماعی [دوره 1، شماره 1، 1378، صفحه 76-90]
 • ساروخانی، باقر پیدایش و تکامل تامین اجتماعی [دوره 5، شماره 4، 1382، صفحه 9-36]
 • سالاریان، آزیتا تعیین چارچوب مفهومی برای دستیابی به شاخص های عدالت در بخش درمان سازمان تامین اجتماعی [دوره 9، شماره 1، 1386، صفحه 43-80]
 • سالاریان، ترجمه: دکتر آزیتا بیمه اجتماعی سلامت در کشوهای در حال توسعه [دوره 10، 1-2، 1387، صفحه 209-262]
 • ساندرز مترجم: علی شادروح، پیتر رشد اقتصادی و تامین اجتماعی: جنبه هایی از تجربه اخیر در آسیا [دوره 1، شماره 3، 1378، صفحه 162-199]
 • سبحانی، جاوید نگاهی به طرح توانمندسازی کودکان در وضعیت دشوار خانه کودک شوش وابسته به انجمن حمایت از حقوق کودکان [دوره 8، شماره 2، 1385، صفحه 121-148]
 • ستاری فر، محمد زمینه تاریخی تامین اجتماعی [دوره 1، شماره 1، 1378، صفحه 30-50]
 • سخایی، ایوب فراتحلیل پژوهش‌های رضایت‌سنجی و ارزیابی عملکرد سازمان تأمین اجتماعی [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 55-90]
 • سیدجمال حسینی، فریدون احمدی ، ارائه مدل هایی برای سنجش کیفیت خدمات و سازمان تامین اجتماعی [دوره 8، شماره 1، 1385، صفحه 91-114]
 • سعادتمند هاشمی، عباس اکبریان، منیره سادات نقش و مسئولیت دولت در برنامه ریزی بخش بهداشت و درمان [دوره 12، 2-3، 1392، صفحه 71-92]
 • سعیدی، خسرو گشودن صندوقچه خاطرات به بهانه ای تاریخی [دوره 4، شماره 1، 1381، صفحه 31-42]
 • سعیده فخیم علیزاد، علی حسن زاده ، گزینه هایی برای پوشش همگانی مراقبت های سلامت در ایران [دوره 7، شماره 3، 1384، صفحه 161-176]
 • سگال، میشا تاثیر رشد هزینه های بیمه خدمات درمانی مدیکر و سهم مشارکت بر استفاده کنندگان آسیب پذیر [دوره 3، شماره 2، 1380، صفحه 63-110]
 • سهراب، مترجم: ابوتراب آنچه باید در باره حقوق اجتماعی خود بدانید: چگونگی برقراری مستمری در ایالات متحد امریکا [دوره 2، شماره 4، 1379، صفحه 85-116]

ش

 • شاپورگان، مرتضی بررسی منابع و مصارف قانونی بخش بیمه درمان سازمان تامین اجتماعی ۱۳۵۹ تا ۱۳۸۰ [دوره 6، شماره 1، 1383، صفحه 255-276]
 • شیبر، جورج اصلاح امور مالی بخش بهداشت در ایران:: اصول و گام های محتمل بعدی [دوره 2، شماره 4، 1379، صفحه 31-82]
 • شبیری نژاد، علی اکبر تامین اجتماعی و برنامه چهارم توسعه [دوره 5، شماره 3، 1382، صفحه 3-9]
 • شبیری نژاد، علی اکبر ناسازگاری در کارکردها [دوره 6، شماره 1، 1383، صفحه 3-8]
 • شجاعی، فروغ اثرات پیری جمعیت بر هزینه مراقبتهای بهداشتی در ایران [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 127-139]
 • شیردل، رامین بررسی وضعیت نظام سلامت ایران از نظر تعارض منافع ساختاری از جنبه مالی [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 113-125]
 • شریعتمداری، شایسته بررسی اثرات معافیت کارگاه های کوچک از شمول قانون تأمین اجتماعی و مغایرتهای آن با مبانی نظری و علمی [دوره 5، شماره 4، 1382، صفحه 85-102]
 • شریف زادگان، محمد حسین پنجاه سال تامین اجتماعی در ایران [دوره 5، شماره 4، 1382، صفحه 5-6]
 • شعرباف شعار، سمیره احمدی، ترجمه: ندا جنسیت، کار، خانواده و دولت های رفاه: کشورهای حوزه نوردیک در چشم اندازی تطبیقی [دوره 10، 1-2، 1387، صفحه 135-154]
 • شکری، یاسر شناسایی الگوی فرهنگ سازمانی حاکم بر سازمان تامین اجتماعی و بررسی رابطه انواع آن با توانمندسازی روانشناختی کارکنان [دوره 12، شماره 1، 1392، صفحه 7-22]
 • شکوری، مهدی بررسی عوامل اجتماعی موثر بر رضایتمندی بیمه شدگان سا زمان تامین اجتماعی از مقررات قانونی مربوط به نقل و انتقال سوابق بیمه ای از سایر صندوقهای بازنشستگی [دوره 15، شماره 1، 1397، صفحه 137-155]
 • شهبازی نیا، مرتضی حق برخورداری از تامین اجتماعی: ویژگی ها، محتوا و اصول کلی حاکم بر آن [دوره 9، شماره 3، 1386، صفحه 39-64]
 • شهیدی، امیرهوشنگ مفاهیم و تحول کارکردی دولت با نگاهی به برنامه سوم [دوره 2، شماره 3، 1379، صفحه 103-128]
 • شوجی مترجم: هرمز همایون پور، آراهیرا اصلاح نظام بیمه درمانی ژاپن [دوره 1، شماره 3، 1378، صفحه 148-161]

ص

 • صابر، هدی تجربه های بوم ما: کودکی مان پشت پنجره خفت [دوره 4، شماره 1، 1381، صفحه 125-143]
 • صابر، هدی بستری ساخته ایم برای جست ، برای خیز : تکاپوی بنیاد خیریه یاوران حضرت زینب در اصفهان در مسیر آموزش و اشتغال کودکان و نوجوانان عقب مانده ذهنی [دوره 7، شماره 2، 1384، صفحه 181-200]
 • صادق پور، بهنام ارزش‌گذاری طرح‌های بازنشستگی توازن‌نقدینگی با مدل هال-وایت [دوره 15، شماره 1، 1397، صفحه 43-66]
 • صادقی قطب آباد، فرزانه سیستم اطلاعات و تهیه نقشه آسیب پذیری و ناامنی تغذیه ای ( سابقه ، اصول و چارچوب پیشنهادی برای ایران ) [دوره 8، شماره 1، 1385، صفحه 169-190]
 • صالح خو، قاسم نهادهای بین المللی و تامین اجتماعی :سازمان بین المللی کار و انجمن بین المللی تامین اجتماعی [دوره 1، شماره 1، 1378، صفحه 128-147]
 • صالح خو، قاسم نهادهای بین المللی و تامین اجتماعی:صندوق بین المللی پول [دوره 2، شماره 1، 1379، صفحه 98-125]
 • صالح خو، قاسم نهادهای بین المللی و تامین اجتماعی؛ بانک جهانی [دوره 2، شماره 3، 1379، صفحه 197-220]
 • صالحی فرد، محمد شاخص های مکان یابی بهینه فضایی برای مراکز نگهداری افراد خاص و اثرهای آن در کاهش آسیب های اجتماعی [دوره 5، شماره 3، 1382، صفحه 115-131]
 • صحت، سعید بیمه مراقبت های بلند مدت در راستای تامین اجتماعی: مطالعه موردی ژاپن [دوره 9، شماره 4، 1386، صفحه 167-190]
 • صدیقی، کورس مفاهیم و تحول کارکردی دولت با نگاهی به برنامه سوم [دوره 2، شماره 3، 1379، صفحه 103-128]
 • صدقیانی، ابراهیم فرایند اعتبار بخشی در مؤسسات سلامت (بررسی تطبیقی کشورهای منتخب) [دوره 7، شماره 4، 1384، صفحه 49-81]
 • صدقیانی، ابراهیم سازوکارهای اندازه گیری عملکرد در بخش مراقبت از سلامت [دوره 8، شماره 2، 1385، صفحه 63-90]
 • صرافی، مظفر پیشنهاد راهبرد توانمند سازی و ساماندهی اسکان غیررسمی در ایران [دوره 4، شماره 1، 1381، صفحه 113-124]
 • صرافی زاده، اصغر بررسی تاثیر به کارگیری فناوری اطلاعات بر عملکرد سازمانی تامین اجتماعی قزوین با استفاده از الگوی کارت امتیازی متوازن [دوره 12، شماره 1، 1392، صفحه 23-43]
 • صفی خانی، حمیدرضا سلامت از دیدگاه اسلام [دوره 9، شماره 1، 1386، صفحه 225-246]
 • صفرزاده، هاله صدای یارا : یاریگر از جنس صدا [دوره 6، شماره 3، 1383، صفحه 181-190]

ض

 • ضرغامی، مصطفی طراحی نظام جامع برنامه ریزی منطقه ای در چارچوب برنامه کلان سازمان تامین اجتماعی [دوره 6، شماره 2، 1383، صفحه 194-228]

ط

 • طایی، حسن اشتغال ، محور اساسی تامین اجتماعی [دوره 4، شماره 1، 1381، صفحه 17-30]
 • طالبی پور، شیما امکان جمع سوابق مشاغل سخت و زیان آور با سوابق مشاغل عادی [دوره 11، 3-4، 1392، صفحه 67-74]
 • طالبی پور، شیما بررسی قانون تعیین تکلیف اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند از منظر اصول و قواعد حاکم بر حقوق تامین اجتماعی [دوره 14، شماره 1، 1394، صفحه 101-120]
 • طباطبایی، فوزیه شناسایی عوامل موفقیت مدیریت زمان و مدیریت هزینه پروژه ارتقاء هتلینگ بیمارستان های تامین اجتماعی [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 141-166]
 • طبیبی، سیدجمال الدین ساختار مدیریت در نظام سلامت ایران از نگاه عدالت [دوره 9، شماره 1، 1386، صفحه 81-106]
 • طبری، مجتبی طراحی نظام مدیریت جانشین‌‌پروری در سازمان تامین اجتماعی (مورد مطالعه: اداره کل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ) [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 157-185]
 • طیرانی، بهروز مستند سازی اسناد و مدارک سازمان تامین اجتماعی [دوره 5، شماره 1، 1382، صفحه 215-239]

ع

غ

ف

 • فدایی، حمید بررسی فرصتها و چالش های قانونی دیوان عدالت اداری و اشکال های مربوط به دادرسی [دوره 11، 3-4، 1392، صفحه 9-22]
 • فردوسی، مسعود بررسی روند واگذاری سهم درمان (یا پورسانتاژ) به برخی کارفرمایان [دوره 8، 3-4، 1385، صفحه 197-232]
 • فرزان، همایون مطالعات تدوین و طراحی بانک اطلاعاتی مخاطرات شغلی در مشاغل تحت پوشش خدمات تامین اجتماعی [دوره 6، شماره 4، 1383، صفحه 279-300]
 • فرضی زاده، زهرا ارزشیابی خدمات تأمین اجتماعی در ایران (مورد مطالعه: بیمه حوادث حین کار) [دوره 15، شماره 1، 1397، صفحه 157-185]
 • فرقانی، اعظم خبوشانی، مهدی مدیریت استراتژیک منابع انسانی با بهره گیری از سیستم اطلاعات مدیریت برای دستیابی به چابکی سازمان [دوره 11، 1-2، 1391، صفحه 157-176]
 • فرهمند معین، حامد مطالعۀ تطبیقی وضعیت بیمۀ دریانوردان در ایران (بررسی مقاوله نامه های بین المللی و الگوی سایر کشورها و ارائۀ الگو برای ایران) [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 11-39]
 • فضائلی، امیرعباس تبیین نقش برخورداری از پوشش بیمه درمان اجتماعی بر پرداخت از جیب هزینه های سلامت خانوار های ایرانی [دوره 13، شماره 1، 1393، صفحه 23-38]
 • فضائلی، امیر عباس امکان سنجی تمرکز خدمات تخصصی منتخب در مراکز درمانی ملکی تامین اجتماعی استان تهران [دوره 15، شماره 1، 1397، صفحه 89-109]
 • فیض زاده، علی تامین اجتماعی و رفاه اجتماعی: شاخص شناسی برای تبیین و سنجش [دوره 2، شماره 4، 1379، صفحه 209-232]
 • فضلی، رضا تعیین و بررسی عوامل مؤثر برحوادث ناشی از کارثبت شده در سازمان تأمین اجتماعی کشور و ارزیابی هزینه‌های اقتصادی آن در طول سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 105-116]
 • فقیر مومن سرایی، مینا تعیین اولویتهای پژوهشی با استفاده از راهبرد «پژوهش در ضرورتهای سلامت ملی» [دوره 7، شماره 2، 1384، صفحه 317-328]
 • فلاح زیارانی، علی ابزارها و محدودیتهای سرمایه گذاری های صندوقهای بازنشستگی ، مقایسه تطبیقی با سازمان تامین اجتماعی ایران [دوره 6، شماره 2، 1383، صفحه 131-154]
 • فودازی، محمد بررسی وضعیت بهداشت حرفه ای در مراکز درمانی تابعه سازمان تامین اجتماعی [دوره 5، شماره 2، 1382، صفحه 261-282]
 • فولاند ، الن س . گودمن ، میرن استانو مترجم: حسن حق پرست، شرمن مقدمه ای بر اقتصاد بهداشت [دوره 5، شماره 2، 1382، صفحه 45-77]

ق

 • قابل، احمد تامین اجتماعی در قرآن [دوره 3، شماره 1، 1380، صفحه 237-258]
 • قاسمی، مجتبی تحلیل اقتصادی قوانین و مقررات حاکم بر سیستم های مستمری با رویکرد پایداری صندوق ها [دوره 13، 2-3، 1393، صفحه 57-74]
 • قاسمی، مجتبی مروری بر نظام های مستمری در کشورهای منتخب جهان و مقایسه تطبیقی آن با سیستم مستمری سازمان تامین اجتماعی [دوره 13، شماره 4، 1393، صفحه 81-114]
 • قاسمی*، دکتر ناهید رضائی، مجتبی اقتصاد سیاسی اصلاحات مستمری : آموزه هایی برای اصلاحات طرح های مستمری در ایران [دوره 14، شماره 1، 1394، صفحه 37-52]
 • قاهری مسعود لطفی زاده، سیمین بررسی برخی از رفتارهای شکایت‌آمیز مشتریان خدمات بیمارستانی و عوامل مرتبط با آن (مطالعۀ موردی: مرکزهای درمانی تأمین اجتماعی شهر قم) [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 135-156]
 • قدیری اصل، باقر آثار اقتصادی، اجتماعی تورم در ایران [دوره 1، شماره 2، 1378، صفحه 88-98]
 • قدمگاهی، مهدی شناسایی عوامل موثر بر وفاداری به نشان تجاری از دیدگاه مصرف کنندگان داروهای ایرانی؛ مطالعه موردی: بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی در شهر مشهد [دوره 14، شماره 1، 1394، صفحه 121-152]
 • قرشی، مهرداد بهین یابی پرداخت های بین نسلی و تاثیر آن در اقتصادهای فقیر [دوره 1، شماره 2، 1378، صفحه 120-137]
 • قرشی، مهرداد روابط متغیرهای کلان در اقتصاد ایران [دوره 2، شماره 1، 1379، صفحه 32-55]
 • قنواتی، جلیل صلاحیت مراجع قضایی و شبه قضایی صالح به رسیدگی در جرائم بهداشتی - درمانی و پزشکی [دوره 11، 3-4، 1392، صفحه 59-66]
 • قهرمانی کیا، فائزه بررسی عوامل موثر نسبت به ارتقای بهره وری نیروی انسانی [دوره 11، 1-2، 1391، صفحه 93-110]

ک

گ

ل

م

ن

 • نادعلی، محمد بررسی تاثیر قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایان کارگاههای تولیدی تا میزان پنج نفر بر ایجاد اشتغال و منابع و مصارف صندوق تأمین اجتماعی [دوره 10، 1-2، 1387، صفحه 236-282]
 • نبی لو، بهرام مقیاس برابری [دوره 6، شماره 1، 1383، صفحه 117-137]
 • نجفی، اکبر پیش بینی وفاداری و رویگردانی بیمه شدگان خویش فرمای سازمان تامین اجتماعی مبتنی بر روشهای داده کاوی [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 88-109]
 • نجفی نسب، حسین رضازاده، مهدی قدرتی، میرحجت بررسی رابطه بین مخارج سازمان تامین اجتماعی و رشد اقتصادی در ایران [دوره 13، شماره 1، 1393، صفحه 39-56]
 • نجفی نسب ، سعیده صمدزاد، محمدحسین شررخواه، میرحجت تجزیه و تحلیل وضعیت سازمان تامین اجتماعی در زمینه گردشگری سلامت [دوره 14، شماره 1، 1394، صفحه 73-88]
 • نصیری، مرتضی استفاده از فرصت های شغلی در شرکت های ایرانی [دوره 2، شماره 4، 1379، صفحه 175-186]
 • نصیری، مرتضی اصول و تحولات حقوقی نهاد تامین اجتماعی [دوره 3، شماره 2، 1380، صفحه 113-146]
 • نصیری، مرتضی جایگاه حقوقی سازمان تامین اجتماعی در ساختار کلان مدیریت کشور [دوره 5، شماره 4، 1382، صفحه 103-124]
 • نصرتی نژاد، فرهاد بررسی نقش و جایگاه نظام تامین اجتماعی [دوره 6، شماره 3، 1383، صفحه 7-30]
 • نیک گهر، عبدالحسین نظام تامین اجتماعی در فرانسه [دوره 8، شماره 2، 1385، صفحه 7-44]
 • نیکوپور، حسام تخمین حجم اقتصاد زیرزمینی ایران با تاکید بر انگیزه فرار بیمه ای ( ۱۳۸۰-۱۳۴۰ ) [دوره 6، شماره 3، 1383، صفحه 131-158]
 • نیکوپور، حسام سازمان تامین اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی [دوره 6، شماره 4، 1383، صفحه 189-207]
 • نیکوپور، حسام چرخه های تجاری و بایسته های سیاستگذاری در سازمان تامین اجتماعی (۱۳۴۰-۱۳۸۰) [دوره 7، شماره 1، 1384، صفحه 161-193]
 • نیکوپور، حسام پیش بینی متغیرهای اصلی سازمان تامین اجتماعی در طول برنامه چهارم توسعه کشور با تاکید بر سرمایه گذاری های آن [دوره 7، شماره 4، 1384، صفحه 121-155]
 • نیکوپور، حسام سازمان تامین اجتماعی در افق ۱۴۰۴ [دوره 9، شماره 2، 1386، صفحه 139-172]
 • نیکوپور، حسام طبقه بندی نهادی نظامهای مختلف تأمین اجتماعی [دوره 7، شماره 3، 1384، صفحه 5-24]
 • نگین، وحیده مبانی طراحی تور ایمنی اجتماعی [دوره 7، شماره 2، 1384، صفحه 7-35]
 • نگین، وحیده نقش تامین مالی خرد در کاهش فقر [دوره 7، شماره 3، 1384، صفحه 41-58]
 • نگین، وحیده سیستم اطلاعات و تهیه نقشه آسیب پذیری و ناامنی تغذیه ای ( سابقه ، اصول و چارچوب پیشنهادی برای ایران ) [دوره 8، شماره 1، 1385، صفحه 169-190]
 • نورالهی، اعظم السادات میری، طه وضعیت نظام آماری کشور در زمینه تهیه شاخصهای توسعه هزاره: با تاکید برآرمان اول(ریشه کنی فقر و گرسنگی شدید) [دوره 9، شماره 2، 1386، صفحه 117-138]
 • نوری تائینی، محمد سعید استراتژی جهانی در امنیت غذایی [دوره 1، شماره 2، 1378، صفحه 34-59]
 • نوردهاوس، ویلیام دی تغییرات کیفی در شاخصهای قیمت با تاکید بر بخش بهداشت [دوره 6، شماره 4، 1383، صفحه 55-70]
 • نوروزی، رمضان طرح بازنشستگی و محاسبات بیمه ای [دوره 5، شماره 2، 1382، صفحه 157-176]
 • نوروزی، زهرا تأمین اجتماعی و نرخ جایگزینی کل در ازکارافتادگی و بازنشستگی [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 185-214]
 • نوروزیان، مهدی بررسی و آسیب شناسی نظام آموزشی کارکنان تأمین اجتماعی [دوره 10، 1-2، 1387، صفحه 303-326]

و

ه

ی

 • یزدانی، فرشید سرمایه گذاری در سازمان تامین اجتماعی (ویژگیهای مدیریتی و عملکرد) [دوره 5، شماره 4، 1382، صفحه 243-260]
 • یزدیان، قدسی نظام مراقبت از سلامت و بیمه های اجتماعی تایلند [دوره 8، شماره 2، 1385، صفحه 105-120]
 • یزدانی بروجنی، فردین برنامه حمایتی در بخش مسکن [دوره 5، شماره 1، 1382، صفحه 129-134]
 • یوچن، چینگ چالش ها و دورنمای مراقبت از سالمندان در جمهوری چین [دوره 10، 3-4، 1387، صفحه 191-200]