چگونه مراقبت های سلامتی همگانی می تواند بر تصمیم گیری در مورد کار و بازنشستگی تاثیر گذار باشد؟


عنوان مقاله [English]

How can public health affect decision making on work and retirement?

نویسنده [English]

  • mahdi molayi
دوره 9، شماره 4 - شماره پیاپی 31
چاپ تابستان ۱۳۹۰
اسفند 1386
صفحه 239-255
  • تاریخ دریافت: 03 آذر 1386
  • تاریخ بازنگری: 07 دی 1386
  • تاریخ پذیرش: 15 بهمن 1386
  • تاریخ اولین انتشار: 01 اسفند 1386