دوره و شماره: دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 6، پاییز 1379، صفحه 4-401 
6. ظهور و افول دولت رفاه

صفحه 129-164

محمد جواد زاهدی مازندرانی


9. نظام خدمات و بیمه درمانی آلمان

صفحه 221-248

اووه راینهارت مترجم: مهندس عزیز کیاوند


10. تحول و تکامل نظام درمان و بیمه درمانی کانادا

صفحه 249-286

رابرت جی؛ ایوانز و مورین ام . لاو مترجم: دکتر ابوالقاسم پوررضا


11. کنترل هزینه های دارویی در کانادا

صفحه 287-316

جوئل لخچین مترجم: دکتر هرمز هماپون پور


14. معرفی اسناد (مقاوله نامه)

صفحه 371-408

مترجم: دکتر ناصر موفقیان