دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 16، بهار 1383، صفحه 1-326 
8. ریسک مرگ در ایران

صفحه 139-168

مرتضی اعلاباف صباغی