دوره و شماره: دوره 13، شماره 2-3 - شماره پیاپی 44، پاییز 1393، صفحه 1-220 
2. فرهنگ و سیاست های دولت رفاه: نگاهی به تعامل پیچیده آنها

صفحه 17-38

بریگیت فو _ افینگر مترجم: دکتر علی اکبر تاج مزینانی، ابوذر قاسمی نژاد