دوره و شماره: دوره 13، شماره 4 - شماره پیاپی 45، زمستان 1393، صفحه 1-198 
1. بودجه ریزی اجتماعی

صفحه 5-36

مترجم: دکتر رضا امیدی