نویسنده = حسام نیکوپور
سازمان تامین اجتماعی در افق ۱۴۰۴

دوره 9، شماره 2، شهریور 1386، صفحه 139-172

حسام نیکوپور


سازمان تامین اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی

دوره 6، شماره 4، اسفند 1383، صفحه 189-207

حسام نیکوپور؛ محسن ریاضی