فرایند پذیرش مقالات

 

 

پس از ارسال مقاله از طریق سامانه،در گام نخست، ارزیابی اولیه صورت می گیرد. در این مرحله، مقاله صرفاً از لحاظ ترکیب و ساختار (بنابر استانداردهایی که در بخش «راهنمای نویسندگان» سامانه آمده است) بررسی می شود نه از لحاظ کیفیت علمی. در صورت عدم مراعات استاندارد، مقاله جهت اصلاح به نویسنده بازگردانده می شود تا اصلاحات لازم توسط نویسنده صورت گیرد.

پس از آن، مقاله توسط سردبیر بررسی می شود که به اندازۀ کافی ابتکاری، اصیل و در گسترۀ موضوعیِ فصلنامه باشد و کاستی‌های اساسی در نگارش آن دیده نشود. در غیر این‌صورت، این مقاله ممکن است بدون بررسی بیشتر رد شود.

در صورت رعایت استانداردهای نشریه، مقاله بدون نام نویسنده به دو داوری که در موضوع مقاله تخصص دارند فرستاده می شود. نظر داوران می تواند به یکی از چهار گزینۀ پذیرش، عدم پذیرش، بازنگری جزئی، یا بازنگری کلی بیانجامد که به مقتضای هر کدام از آنها عمل خواهد شد.