اهداف و چشم انداز

فصلنامۀ تأمین اجتماعی مهرماه 1378 براساس مصوبۀ هیئت نظارت بر مطبوعات با شمارۀ 124/9363 به نام مؤسسۀ عالی پژوهش تأمین اجتماعی ثبت شد.

هدف از انتشار فصلنامۀ تأمین اجتماعی توسعۀ اندیشۀ تأمین اجتماعی، ارتقاء سطح دانش موجود در زمینۀ نظام تأمین اجتماعی و بیمه‎‌­های اجتماعی و موضوعات وابسته به آن است. ارائه و انتشار یافته­‌های تحقیقاتی و دستاوردهای پژوهشی مؤسسۀ عالی پژوهش تأمین اجتماعی نیز از دیگر اهداف این نشریه است. برخی از اهداف عمدۀ فصلنامۀ تأمین اجتماعی به شرح زیر است:

  • تولید دانش و توسعۀ ادبیات در حوزۀ رفاه و تأمین اجتماعی از طریق پژوهش‌های بنیادین، کاربردی، توسعه‌ای و میان‌رشته‌ای؛
  • تبیین و ترویج آرای اندیشمندان در عرصۀ رفاه و تأمین اجتماعی؛
  • تبیین مبانی و اصول جاری در طراحی و پیاده‌سازی نظام‌های تأمین و رفاه اجتماعی؛
  • کشف مناسبات میان نظام‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مختلف و تبیین جایگاه نظام تأمین اجتماعی و رفاه در میان آنها؛
  • شناسایی ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و چالش‌های پیشِ روی جامعۀ ایرانی در طراحی نظام مترقی رفاه و تأمین اجتماعی مبتنی بر استانداردهای متعارف ومنطبق بر اهداف اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران؛
  • ارتقاء جایگاه جهانی ایران در تولید علم در حوزۀ علوم اجتماعی با تأکید بر رفاه و تأمین اجتماعی؛
  • تلاش ‌برای ارتقای جایگاه مؤسسۀ عالی پژوهش تأمین اجتماعی و ‌نیل ‌به ‌مرجعیت‌ علمی و پژوهشی سازمان و مؤسسه در حوزۀ تأمین اجتماعی در سطح کشور، منطقه و مجامع بین‌المللی؛
  • تربیت پژوهشگران توانمند در حوزۀ رفاه و تأمین اجتماعی.

فصلنامه در موضوعات مرتبط با حوزۀ رفاه و تأمین اجتماعی مقاله میپذیرد. از باب بیان برخی مصادیق میتوان به محورهای ذیل اشاره کرد: 

- بررسی مفاهیم بنیادین حوزۀ رفاه و تأمین اجتماعی، مانند: امر اجتماعی، حمایت اجتماعی، تأمین اجتماعی، بیمۀ اجتماعی رفاه اجتماعی، عدالت اجتماعی و اقتصادی؛

- بررسی خاستگاه، شرایط تکوین و سیر تحول نظریات رفاه و تأمین اجتماعی؛

- بررسی تجربۀ طراحی و راه‌اندازی سیستم‌های رفاه و تأمین اجتماعی در جهان (بیمه های‌اجتماعی، صندو‌ق‌های بازنشستگی و...)؛

- بیمه‌های اجتماعی و محاسبات بیمه‌ای؛

- حقوق رفاه و تأمین اجتماعی؛

- اقتصاد رفاه و تأمین اجتماعی؛

- نسبت رفاه و تأمین اجتماعی با متغیرهای کلان اقتصادی (رشد، سرمایه‌گذاری، بیکاری، اشتغال، ثبات و...)؛

- اقتصاد سلامت؛

- رفاه و تأمین اجتماعی در ایران (تجربه‌ها، فرصت‌ها، تهدیدها، چشم‌انداز)؛

- جایگاه سازمان تأمین اجتماعی در نظام رفاه و تأمین اجتماعی ایران؛

- سیاست‌های رفاه و تأمین اجتماعی، بررسی آثار، کارکردها و اثربخشی آنها.