راهنمای نویسندگان

توجه: چنانچه مقاله برگرفته از طرح پژوهشی و یا پایان‌نامۀ/ رسالۀ  مورد حمایت مؤسسۀ عالی پژوهش تأمین اجتماعی باشد، نویسنده ملزم است در پاورقی مقالۀ ارسالی قید نماید. همچنین، اگر مقاله از طرح پژوهشی یا پایان‌نامۀ/ رسالۀ مورد حمایت مؤسسۀ دیگر استخراج شده است، باید طبق ضوابط آن مؤسسه عمل کرد؛ به این معنا که در صورت الزام کارفرما به ذکر نام آن در پاورقی مقاله، انجام آن از طرف نویسنده الزامی است.

  

 

راهنمای تنظیم مقالات

 

از اساتید و صاحب‌نظران تقاضا می‌شود در تدوین مقالات ارسالی به نکات زیر توجه کنند:


1. عنوان در کوتاه‌ترین و زیباترین شکل ممکن به موضوع اصلی مقاله اشاره کند.

 

2.  چکیده‌ فارسی 250-150 واژه شامل مقدمه، روش، یافته و بحث باشد و درصفحه اول مقاله جایگذاری شود. چکیدۀ انگلیسی باید ترجمۀ دقیق چکیدۀ فارسی باشد. چنانچه چکیدۀ انگلیسی دقیق نباشد، مقاله بازگردانده خواهد شد. پیشنهاد می‌شود با توجه به تخصصی‌بودن متن، به‌هیچ‌وجه از google translate و امثال آن استفاده نشود.

 

3.چکیده‌ها باید شامل اجزای ذیل باشد: 

الف. هدف

ب. روش

ج. یافته‌ها

د. نتیجه

 

4.  برای هر مقاله 3 تا 5  کلیدواژۀ فارسی و انگلیسی به‌ترتیب حروف الفبای هر زبان ارائه شود. کلیدواژه‌ها بر اساس طبقه‌بندی JEL انتخاب شوند.

 

5.  اجزای مقاله باید بر اساس روش ده دهی شماره‌گذاری شوند؛ برای مثال: 1. مقدمه 2. مروری بر ادبیات 2-1. مبانی نظری... .

 

6. اصل بر استفاده از واژه‌های فارسی است. معادل غیرفارسی مفاهیم مهم و املای اسامی غیرفارسی در پانوشتِ همان صفحه آورده شود. فقط اسامی خاص با حروف بزرگ آغاز شوند.

 

7.  رسم‌الخط فصلنامه رسم‌الخط مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی است که در منابع زیر یافت می‌شود:
1/7 فرهنگستان زبان و ادب فارسی (1386) دستور خط فارسی. تهران: نشر آثار.
2/7  صادقی، علی اشرف و زهرا زندی مقدم (1385) فرهنگ املایی خط فارسی. تهران: نشر آثار.

 

8. ارجاع به‌صورت درون‌متنی و با ذکر ‌نام خانوادگی مؤلف، سال نشر و شمارۀ صفحۀ منبع طبق مثال‌های زیر ذکر شود.

مثال برای ارجاعات منابع فارسی یا ترجمه‌شده به فارسی: (حسینی، 1370: 120)، (رادوین، 1398: 43).

مثال برای ارجاعات منابع غیرفارسی: (پترسون، 2017: 50).

9. فهرست الفبایی منابع فارسی و غیرفارسی، جداگانه با رعایت حروف الفبا و به‌صورت ترتیب زیر در آخرین بخش مقاله ارائه گردد:

1/9 کتاب: نام خانوادگی، نام (سال انتشار) عنوان کتاب [به‌صورت ایتالیک]. شهر محل انتشار: نام ناشر. مثال: اکبری، محمدعلی (1395) رفاه اجتماعی در ایران معاصر. تهران: مؤسسۀ عالی پژوهش تأمین اجتماعی.

نکته: در صورتی که کتاب دارای چند نویسنده باشد، نام و نام خانوادگی نویسندۀ اول طبق توضیح بالا می‌آید و در مورد نویسندگان بعدی، ابتدا نام و سپس نام خانوادگی ذکر می‌شود، مانند مثال زیر:  موسوی، میرطاهر و محمدعلی محمدی (1388) مفاهیم و نظریه‌های رفاه اجتماعی. تهران: نشر دانژه.

2/9 مقاله: نام خانوادگی، نام (سال انتشار) عنوان مقاله [داخل گیومه]، نام کامل نشریه [به‌صورت ایتالیک]. شمارۀ جلد/ سال (شمارۀ پیاپی): صص. مثال: بابایی فرد، اسدالله (1389)، «توسعۀ فرهنگی و توسعه اجتماعی در ایران»، فصلنامۀ رفاه اجتماعی. سال 10 (37): 7 -56.
3/9  فصلی از یک کتاب یا مقاله‌ای از کتابی که مجموعه‌مقالات است (در صورتی که هر فصل یا هر مقاله نویسندۀ جداگانه‌ای داشته باشد): نام خانوادگی، نام (سال انتشار)، عنوان فصل یا مقاله [داخل گیومه] در: نام و نام خانوادگی سرویراستار (واژۀ سرویراستار)، عنوان کتاب [به‌صورت ایتالیک]. شهر محل انتشار، اسم ناشر: صص. مثال: اوکانر، جولیا اس. و جیلیان رابینسون (1396) «لیبرالیسم، شهروندی و دولت رفاه» در: ویم فون اورشات و همکاران (سرویراستار)، فرهنگ و دولت رفاه. تهران: مؤسسۀ عالی پژوهش تأمین اجتماعی: 42- 66.

4/9 در صورت ارجاع به اثر ترجمه‌شده، بعد از عنوان مقاله یا کتاب، نام و نام خانوادگی مترجم نیز ذکر می‎‌‌شود.

نکته: منابع غیرفارسی عین منابع فارسی فهرست می‌شوند؛ با این تفاوت که به‌جای نام کامل نویسنده، حرف اول نام قید می‌شود.
5/9  در صورت استفاده از منابع اینترنتی، افزون بر رعایت نکات پیش‌گفته، نشانی اینترنتی منبع و تاریخ دسترسی به اینترنت طبق مثال قید شود. مثال:
(S‌tark, B. (2000) “Women and Globalization”, available at: www.emory.edu (25April 2002

نکته: در بخش منابع، باید صرفاً منابعی ذکر شود که در متن مقاله به‌صورت ارجاع درون‌متنی یا در پاورقی برای رجوع نویسنده و کسب اطلاعات بیشتر دربارۀ مطلب به آنها اشاره شده است و از ذکر منابعی که هیچ اشاره‌ای به آنها نشده است، اکیداً خودداری شود.


10. برای سهولت داوری، مقاله بر کاغذ A4، خط‌درمیان، حروف‌نگاری (تایپ) گردد و  تعداد کلمات هر صفحه از 300 کلمه تجاوز نکند. 


11. حجم مقاله با استاندارد اشاره شده در بند 9، نباید کمتر از 10 و بیش از 30 صفحه باشد.

 

12. در هر مقاله می‌توان حداکثر 5 تصویر شامل جدول یا شکل ارائه کرد.

1/12. در شماره‌گذاری برای جداول باید شمارۀ جدول مانند مثال زیر و در بالای جدول نوشته شود: جدول 1.

2/12. در شماره‌گذاری اشکال باید شمارۀ آنها مانند مثال زیر و در زیر شکل نوشته شود:  شکل 1.

نکته: برای اشکال و نمودارها از واژۀ «شکل» استفاده شود.

 

13. مقالات ارسال‌شده بازگردانده نمی‌شوند.


14. همراه هر مقاله لازم است نویسنده مسئول، نامه جداگانه‌ای به سردبیر نوشته، عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی، درجه تحصیلی، رشته تحصیلی، محل کار، نشانی الکترونیک (رایانامه) نویسندگان، و ترتیب درج اسامی آنها در مقاله را با اخذ امضا از آنها ذکر کند.


15. روش داوری مقالات به قرار زیر است:
1/15 در صورتی که مقاله طبق راهنمای نویسندگان تنظیم شده باشد، به صورت بی‌نام برای دو داور ارسال می‌شود.
2/15  در صورتی که دو داور نظر واحدی (تأیید ، رد، یا اصلاح) داشته باشند، همان نظر اعمال خواهد شد، و در غیر این صورت، مقاله برای داور سوم ارسال خواهد شد.
3/15  حق اعتراض به نتیجه داوری برای نویسندگان محفوظ است. در این صورت، فصلنامه مقاله آنها را برای داوران دیگری ارسال خواهد کرد.