نشریۀ تأمین اجتماعی فصلنامه‌ای با دسترسی باز (به متن مقالات) است که از سیاست داوری تخصصی دو سو ناشناس در بررسی مقالات استفاده می‌کند و به مباحث مهم و اساسی حوزۀ رفاه و تأمین اجتماعی می‌پردازد. این نشریه در بررسی و انتشار مقالات علمی از اصول و معیارهای کمیتۀ اخلاق نشر (COPE) پیروی می‌کند. همۀ مقالات ارسالی بررسی می‌شوند تا از اصالت آنها اطمینان حاصل شود و پس از آن، توسط داوران معتبر و مجرب به‌دقت مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. در این نشریه مقالات پژوهشی در محورهای موضوعی نشریه بررسی خواهند شد.

این فصلنامه برای بهره‌برداری و استفادۀ علمی اساتید، دانشجویان و علاقه‌مندان به مباحث نظری و علمی گسترۀ گستردۀ حوزۀ رفاه  و تأمین اجتماعی در اختیار قرار داده می‌شود و از این‌رو، مقالات با سبقۀ پژوهشی اصیل [Original Researches]؛ مقالات منعکس‌کنندۀ دیدگاه‌های تازه [Perspective, Opinion and Commentary] و همچنین نقد آثار [Book/Article Review] را منتشر خواهد کرد.

شماره جاری: دوره 18، شماره 4 - شماره پیاپی 66، دی 1401 

نظریۀ جامعه‌شناختی در جامعه‌شناسی پزشکی

صفحه 197-215

10.22034/qjo.2023.387418.1310

امید مظلومی؛ مهربان پارسامهر؛ اکبر زارع شاه آبادی