نویسنده = مترجم: ندا شعرباف شعار، دکتر حسین زارع علی محمد گودرزی
مراقبت های سلامتی در فنلاند

دوره 8، شماره 3-4، اسفند 1385، صفحه 295-338

مترجم: ندا شعرباف شعار، دکتر حسین زارع علی محمد گودرزی