طراحی الگوی محاسبه و اعلام تعرفه‌های خدمات درمانی برای ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد اقتصاد سلامت، سازمان تأمین اجتماعی.

چکیده

مقدمه: وجود مکانیسمی شفاف و قابل ارزیابی جهت تعرفه‌گذاری خدمات درمانی برای دستیابی به پیامدهای مطلوب نظام سلامت ضروری است. در این مطالعه تلاش شده است که الگویی بومی برای نظام تعرفه‌گذاری کشور طراحی گردد.
روش انجام مطالعه: پژوهش توصیفی– تطبیقی است که در سه مرحله انجام شده است: 1) با استفاده از روش تحلیل محتوا، چالش‌های نظام تعرفه‌گذاری موجود شناسایی شده است. 2) با استفاده از روش مطالعۀ تطبیقی، نظام سلامت و فرایندهای تعرفه‌گذاری در کشورهای منتخب بررسی شده است. 3) با استفاده از تکنیک دلفی، الگوی مطلوب طراحی شده است.
یافتهها: یافته‌های مطالعه، ضمن ارائۀ الگویی کلی، حاوی پیشنهاداتی به شرح زیر است: (1) در حوزۀ ساختار، ایجاد تعادل میان آرای طرف‌های عرضه و تقاضای خدمات درمانی و وجود کمیته‌هایی جهت تهیۀ شواهد لازم برای تصمیم‌گیری. (2) در حوزۀ فرآیند، تفکیک اجزای حرفه‌ای و فنی برای تمام خدمات پزشکی؛ تعیین ضریب تعرفۀ جزء حرفه‌ای؛ تعیین ضریب تعرفۀ جزء فنی یا تعدیل واحدهای ارزش نسبی آن طبق جزء حرفه‌ای؛ محاسبۀ هزینۀ متوسط اجزای حرفه‌ای و فنی خدمات پاراکلینیک؛ محاسبۀ هزینۀ متوسط اجزای حرفه‌ای و فنی ویزیت سرپایی؛ تبدیل هزینۀ هتلینگ به واحدهای ارزش نسبی. (3)  در حوزۀ نظارت، تشکیل کمیته‌ای برای نظارت بر تدوین و اجرای تعرفه‌ها.
بحث: نظام تعرفه‌گذاری کشور ایران دچار چالش‌های جدی است که انتظار می‌رود، اصلاحات پیشنهادی این مطالعه زمینه‌ساز بروز پیامدهای مطلوبی در نظام سلامت کشور باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Model for Calculating and Announcing Medical Service Tariffs in Iran

نویسنده [English]

  • Farhad Kouhi
MA in Health Economics, Social Security Organization.
چکیده [English]

Introduction: It is necessary to have a transparent and measurable mechanism for determining the medical service tariffs in order to achieve the desired outcomes of the health system. The purpose behind this study is to design a national model for the country’s tariff system.
Method: Descriptive-comparative research has been done in three stages. 1) Using the content analysis method, the challenges of the existing tariff system have been identified. 2) Using the comparative study method, the health system and tariffing processes in selected countries have been studied. 3) Using Delphi technique, the desirable and national model has been designed.
Findings: The findings of the study, while providing a general model, contain the following suggestions:
1. In the field of structure: creating a balance between the votes of the supply and demand representatives of medical services and the existence of committees to provide the necessary evidences for decision-making.
2. In the field of process:
 
- Separation of physician work and practice expenses RVUs2 for all medical services.
 
- Determining the physician work conversion factor
 
- Determining the practice expenses conversion factor or adjusting its relative value units according to the physician work conversion factor
- Calculating the average cost of physician work and practice expenses RVUs of paraclinical services
- Converting hotel costing to relative value units.
3. In the field of supervision, the formation of a committee to monitor the determination and implementation of tariffs
Discussion: Iran’s healthcare tariff system is facing serious challenges and defects, and it is expected that the proposed reforms in this study will pave the way for the desirable outcomes in the country’s health system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Healthcare tariff
  • physician’s fee Schedule
  • Healthcare fees
  • Health Services Pricing