بررسی وضعیت پایداری مالی نظام بازنشستگی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته دکتری اقتصاد سلامت دانشگاه تربیت مدرس

10.22034/qjo.2023.336058.1253

چکیده

هدف: هدف این مطالعه بررسی پایداری مالی نظام بازنشستگی ایران است تا به کمک آن بتوان اصلاحاتی را جهت بهبود آن تبیین نمود.
روش: روش‌شناسی این پژوهش، کیفی است. روش گردآوری داده‌ها مطالعۀ اسناد و مقالات، قوانین و گزارش‎های سازمان تأمین اجتماعی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر سازمان‌های مرتبط در‌خصوص نظام بازنشستگی بوده است.
یافتهها: روند کنونی فعالیت صندوق‎های بازنشستگی ایران، رشد بالای اعتبارات موردنیاز برای تأمین کسری منابع صندوق‎های بازنشستگی کشوری و لشگری ایران و افزایش وابستگی این صندوق‎ها به منابع عمومی را نشان می‎دهد.
نتیجه‌گیری: زمانی که ریسک‌های جمعیتی، مانند کاهش نیروی کار و ریسک‌های اقتصادی مانند کسری مالی صندوق‌های بازنشستگی وجود دارد، نیاز به سازوکارهایی جهت بهبود پایداری مالی سیستم در بلندمدت احساس می‎شوند. بر اساس نتایج پژوهش، تغییر شیوه محاسبه حقوق بازنشستگی و افزایش سال‌های پرداخت حق‌بیمه می‎تواند ناترازی مالی را کاهش و پایداری مالی را در نظام بازنشستگی ایران افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the financial stability of the Iranian pension system

نویسنده [English]

  • Naeim Shokri
Ph.D. graduate in Health Economics, Tarbiat Modares University
چکیده [English]

Objective: This study attempts to investigate the financial sustainability of the Iranian pension system in order to explain the reforms to improve it.
Method: The methodological approach of this research is qualitative. The data collection technique was the study of documents and Articles, laws, and reports of the Social Security Organization, the Ministry of Cooperatives, Labor and Social Welfare, and other related organizations regarding the pension system.
Findings: The current trend of Iranian pension funds shows the High growth of credits required to cover the resource deficit of Iran's Civil Servants and military pension funds and the increasing dependence of these funds on public resources.
Conclusion: When there are demographic risks, such as labor shortages, and economic risks, such as pension fund deficits mechanisms are needed to improve the financial sustainability of the system in the long run. According to the research results, changing the method of calculating pensions and increasing the years of premium payment can reduce financial imbalance and increase financial stability in the Iranian pension system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • pension system
  • financial stability
  • social security system